Kallelse Årsmöte KF Akustik onsdag 24 april,kl 19:00, Stationshuset Röstånga

Hej och varmt välkomna till Kulturförening Akustiks årsmöte onsdagen den 24 april, kl 19.00 på Stationshuset i Röstånga! Inbjudan gäller alla som betalat medlemsavgift för 2012.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
11. Val av befattningar, på ett (1) år.
• föreningens ordförande
• föreningens sekreterare
• föreningens kassör
• föreningens revisor
• övriga befattningar i styrelsen
• Valberedning, minst en person. I de fall det uppstår behov av fler ledamöter, skall årsmötet utse en av dessa till ordförande.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Patrik ordf. Kulturföreningen Akustik
070-509 82 60

Om Patrik Månsson

Ordförande och webmaster i KF Akustik
Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.